هبوط تلخ(ریحان)
قبراققبراق
هبوط تلخ(ریحان)

تقدیم به دوستان با همراهی تنبک استادم

رفیق شبهای تار من سه تار من

تقدیم به دوستان
با همراهی تنبک استادم

مشاهده همه ی 420 نظر
ARASH

428 پست
aaaaasdd
aaaaasdd
ARASH :
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
 نوشته اصلی توسط ARASH
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
قهر نکنین باهم خوب نیس
من با کسی قهر نیستم ریحانه دوست پرانرژی من
عه میگه ت گروهتون بلاکش کردین
من کسی بلاک نکردما مهدی خودش بلاک میکنه من مدیر هستم ولی اپشن مدیریت که بتونم کسی رو بلاک کنم ندارم
ولی مهدی اومد میگم دربیاره
هبوط تلخ(ریحان)
خراسان رضوي
369 پست
hobut-talkh
hobut-talkh
هبوط تلخ(ریحان) :
 نوشته اصلی توسط ARASH
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
 نوشته اصلی توسط ARASH
من با کسی قهر نیستم ریحانه دوست پرانرژی من
عه میگه ت گروهتون بلاکش کردین
من کسی بلاک نکردما مهدی خودش بلاک میکنه من مدیر هستم ولی اپشن مدیریت که بتونم کسی رو بلاک کنم ندارم
ولی مهدی اومد میگم دربیاره
میسی
دوسندارم دوستام باهم قهر باشن
ARASH

428 پست
aaaaasdd
aaaaasdd
ARASH :
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
 نوشته اصلی توسط ARASH
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
عه میگه ت گروهتون بلاکش کردین
من کسی بلاک نکردما مهدی خودش بلاک میکنه من مدیر هستم ولی اپشن مدیریت که بتونم کسی رو بلاک کنم ندارم
ولی مهدی اومد میگم دربیاره
میسی
دوسندارم دوستام باهم قهر باشن
خاهش میکنم دوست پرانرژژژژژژژی من

باشه من با کسی قهر نیستم ریحانه
هبوط تلخ(ریحان)
خراسان رضوي
369 پست
hobut-talkh
hobut-talkh
هبوط تلخ(ریحان) :
 نوشته اصلی توسط ARASH
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
 نوشته اصلی توسط ARASH
من کسی بلاک نکردما مهدی خودش بلاک میکنه من مدیر هستم ولی اپشن مدیریت که بتونم کسی رو بلاک کنم ندارم
ولی مهدی اومد میگم دربیاره
میسی
دوسندارم دوستام باهم قهر باشن
خاهش میکنم دوست پرانرژژژژژژژی من

باشه من با کسی قهر نیستم ریحانه
ممنونم{-45-}
ARASH

428 پست
aaaaasdd
aaaaasdd
ARASH :
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
 نوشته اصلی توسط ARASH
 نوشته اصلی توسط هبوط تلخ(ریحان)
میسی
دوسندارم دوستام باهم قهر باشن
خاهش میکنم دوست پرانرژژژژژژژی من

باشه من با کسی قهر نیستم ریحانه
ممنونم{-45-}
خاهش میکنم {-85-}