Behzad
شیطونشیطون
Behzad

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و
گاهی راست را دروغ...
بی فریب خوردن زندگی سخت است

👤فروغ

مشاهده همه ی 14 نظر