گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح

 لینک
“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح
Act For نماینده کسی بودن

“Act for”, which means “to represent someone.“

اصطلاح “Act For” که به معنای نماینده کسی بودن است. این اصطلاح مترادف representative, agent , envoy می باشد. این بخش از فیلم “Lawrence of Arabia” انتخاب شدن است.

– We here are neither Harith nor Howeitat, nor any other tribe, but Arabs of the Arab Council, acting for Prince Feisal.

– ما اینجاییم نه به عنوان (قبیله) هریث یا (قبیله) حویطات و نه هیچ قبیله دیگری، بلکه به عنوان اعراب شورای عرب، به نمایندگی شاهزاده فیصل.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید