گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

We don’t need no education ما به آموزش

 لینک
We don’t need no education ما به آموزش
ترجمه و دانلود آهنگ Another Brick In The Wall از Pink Floyd

We don’t need no education

ما به آموزش نیازی نداریم

We don’t need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم

No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین

Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دستتو از سر بچه ها بردار

Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر بچه ها بردار

All in all it’s just another_brick in the wall

همه اینا روی هم رفته مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونه

All in all you’re just another_brick in the wall

روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

We don’t need no education

ما به آموزش نیازی نداریم

We don’t need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم

No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین

Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دستتو از سر بچه ها بردار

Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر بچه ها بردار

All in all you’re just another_brick in the wall

روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

All in all you’re just another_brick in the wall

روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید