(دلم برای همتون تنگ میشه )
ناراحتناراحت
(دلم برای همتون تنگ میشه )

حال خوب میخواهی ؟؟ سعی کن

حال خوب میخواهی ؟؟


سعی کن روی پاهای خودت بایستی ؛
به خودت تیکه کنی و همه کاره ی خودت و دنیات باشی
دلت که گرفت دنبال گوشی برای شنیدن حرفهات و دستی برای نوازشت نگرد وخودت درمان دردهای بی کسی ات باش
از هیچ کسی توقع نداشته باش
توقع داشتن از آدم ها جز رنجش چیزی نمیمونه نتیجه ای هم نداره چون توقعت که بره بالا حساس تر و زود رنج تر میشی
پس روی پاهای خودت بایست خودت و باور کن
چون تومیتونی تو اراده داری و توانمندی
به نظر همه احترام بذار دل کسی رو نرنجون اما در اخر باز خودت میمونی خودت


پس خودت را باور داشته باش ...

مشاهده همه ی 8 نظر