mohsen
خنگخنگ
mohsen

👤 ماری #کوری فیزیکدان و شیمی دانِ لهستانی

Stranger

👤 ماری
فیزیکدان و شیمی دانِ لهستانی

از چیز در نباید ترسید، تنها باید همه چیز را فهمید .

مشاهده همه ی 120 نظر