❤یاسی ❤
❤یاسی ❤

دلـم کـار دسـت اســت خــودم بافتـمش…

دلـم کـار دسـت اســت خــودم بافتـمش…

دلـم کـار دسـت اســت

خــودم بافتـمش…

تـارش را از سـکوت

پـودش را از تنـهایی….

همین است که خریـدار نــدارد

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید