سیدبهاءالدین الحسینی
ناراحتناراحت
سیدبهاءالدین الحسینی

#مادربزرگ می گفت حرف سرد، مِهر گرم رو از

#مادربزرگ می گفت حرف سرد، مِهر گرم رو از

می گفت حرف سرد،
مِهر گرم رو از بین می بره!

راست می گفت...
حرف سرد حتی وسطِ
چله ی تابستان هم
لرزه می اندازد به تن آدم،
چه رسد به این روزها که هوا خودش اندازه کافی سرد است
مثل چشم ها و دست های خیلی ها

بگذارید به حساب پندهای پیرانه در میانسالگی!
اما حقیقت دارد که حرف سرد،
مِهر گرم رو از بین می بره! ...
حرف های سردمان را قایم کنیم
در پستوی دل
همان جا ...
کنار قصه هایی که ...
برای نگفتن داریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید