amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند.
حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید