❤یاسی ❤
❤یاسی ❤

خـــوابهـایـم گاهــ ـ ــ ـــــی . زیباتر از

خـــوابهـایـم گاهــ ـ ــ ـــــی . زیباتر از

خـــوابهـایـم گاهــ ـ ــ ـــــی ...

زیباتر از زندگـــی ام مـی شـونــد ...

کـاش گـ ــ ــاهــی ...

بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ......!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید