هر چه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگدازتر بینی

هر چه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگدازتر بینی

هر چه کمتر شود فروغ حیات
رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید