nima
nima

هی بخشیدم سکوت کردم دروغ می گن تو روم رسما

هی بخشیدم سکوت کردم
دروغ می گن تو روم رسما
من تا صد تا غروب رفتم
ولی باز من طلوع کردم
می گن نافمو با غرور بستن
که اینطوری من سقوط کردم

زنـدگی چـوبی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید