A ɱ ίર
A ɱ ίર

هی بخشیدم سکوت کردم دروغ می گن تو روم رسما

هی بخشیدم سکوت کردم
دروغ می گن تو روم رسما
من تا صد تا غروب رفتم
ولی باز من طلوع کردم
می گن نافمو با غرور بستن
که اینطوری من سقوط کردم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید