پرند
خجالتیخجالتی
پرند

می چسبی به من شبیهِ چاییِ بعد از خواب

می چسبی به من شبیهِ چاییِ بعد از خواب

می چسبی به من
شبیهِ چاییِ بعد از خواب
سیگار بعد از غذا
یا عطرِ بازمانده بر لباسی که پارسال می پوشیدی ...
می چسبی
به اندازه ی تمامِ فالوده های تابستان
تمامِ گوجه سبز های نمک زده ی سیدخندان ..
به اندازه ی باران
وقتی کولر روشن است!
می چسبی

تو آخرین لذتِ دنیایی
که اشتباها اینجا به دنیا آمده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید