سید علی غریبه
سید علی غریبه

من برای تو می نویسم تو همه راز

من برای تو می نویسم تو همه راز

من برای تو می نویسم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت....
من همه محو تماشای نگاهت...............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید