سید علی غریبه
سید علی غریبه

من.برای تو می نویسم روزی ای گل به

من.برای تو می نویسم روزی ای گل به

من.برای تو می نویسم
روزی ای گل به چمن چشم گشودی از ناز ....
چشم نرگس به تماشایی تو باز است هنوز .............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید