"دلبر" چه فرسنگها ازت دور باشه چه همسايه

"دلبر" چه فرسنگها ازت دور باشه چه همسايه

"دلبر"
چه فرسنگها ازت دور باشه
چه همسايه ديوار به ديوار
باز دلبره
"دلبر بودن" و "دلبر شدن" ربطي به مسافت نداره
به دل عزیز من دل ....

‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید