پرند
خجالتیخجالتی
پرند

محبوبم ،در من دست های بسیاری است ، همه

محبوبم ،در من دست های بسیاری است ، همه

محبوبم ،در من دست های
بسیاری است ،
همه به سوی شما دراز شده
و شما را در جایی پشت
قلبم قایم کرده ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید