Sara
شادشاد
Sara

اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که؛

اینکه دوستم داشته باشی

مثل این است که؛ عابری در پیاده رو

ناگهان در آغوشم بگیرد

همین قدر بعید...

همین قدر ممکن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید