سید علی غریبه
سید علی غریبه

من 💕برای تو می نویسم عجیب نیست که هیزم

من 💕برای تو می نویسم عجیب نیست که هیزم

من 💕برای تو می نویسم
عجیب نیست که هیزم شکن بیآشوبد ..........
درخت اگر که تـو باشی دل از تبر ببری...............

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید