پرند
خجالتیخجالتی
پرند

محبوبم .از شما ممنونم ، نگاه شما چه وقاری به

محبوبم .از شما ممنونم ، نگاه شما چه وقاری به

محبوبم ..از شما ممنونم ،
نگاه شما چه وقاری به من داه
هر روز روی پله ها هستم !
خودم و روزهایم قد می کشیم و
خورشید از روی شانه ی من
طلوع خواهد کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید