سید علی غریبه
سید علی غریبه

من 💕برای تو می نویسم گیرم که لافِ

من 💕برای تو می نویسم 
 گیرم که لافِ

من 💕برای تو می نویسم
گیرم که لافِ عشقِ تو باور کنم، قبول ..........
آیا رُفویِ این دلِ پا خورده ممکن است؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید