سید علی غریبه
سید علی غریبه

من 💕برای تو می نویسم کویر سوخته ام

من 💕برای تو می نویسم کویر سوخته ام

من 💕برای تو می نویسم
کویر سوخته ام با تو سبز می شوم امّا...........
به شرط آنکه نگاهم کنی بهارترینم!...................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید