پرند
خجالتیخجالتی
پرند

لبخندت نهایت بهار من است. لبخند بزن بگذار بهار

لبخندت نهایت بهار من است. لبخند بزن بگذار بهار

لبخندت
نهایت بهار من است...
لبخند بزن بگذار بهار...
با لبخندت شکوفا شود...

دلدادگـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید