طهورا
مهربونمهربون
طهورا

بانوی‌ من‌! دلم‌ می‌خواست در عصر دیگری‌ دوستت‌ می‌داشتم‌؛

بانوی‌ من‌! دلم‌ می‌خواست در عصر دیگری‌ دوستت‌ می‌داشتم‌؛

بانوی‌ من‌!
دلم‌ می‌خواست
در عصر دیگری‌ دوستت‌ می‌داشتم‌؛
در عصری‌ مهربان‌تر و شاعرانه‌تر،
عصری‌ که‌ عطرِ کتاب‌
عطرِ یاس‌
و عطرِ آزادی‌ را بیشتر حس‌ می‌کرد.

دلم‌ می‌خواست‌ تو با من‌ بودی‌
در عصری‌ که‌
بر گل‌، شعر، بوریا و زن‌ ستم‌ نبود؛
ولی‌ افسوس‌
ما دیر رسیدیم‌
ما گل عشق‌ را جستجو می‌کنیم‌،
در عصری‌ که‌
با عشق بیگانه‌ است‌ . . .!🌸

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید