عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد شک

تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد شک

تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد

شک از تو وام کردم و در باورم زدم

با آسمـان مفاخـره کردیـم تا سحر

او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم

مشاهده همه ی 13 نظر