omid333
omid333

✨﷽✨ ✍از «مادری» پرسیدند؛ «کدامیک از فرزندان

✨﷽✨ ✍از «مادری» پرسیدند؛ «کدامیک از فرزندان

✨﷽✨

✍از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟

مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!

قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»

✅سلامتی اولین عشق زندگی مادر

‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید