طهورا
مهربونمهربون
طهورا

‌ای عشق مرا بیشتر از پیش بمیران

‌ای عشق مرا بیشتر از پیش بمیران

‌ای عشق

مرا بیشتر از پیش بمیران

آنقدر که تا دیدن او زنده بمانم

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید