❤️......❤️
آروم و عادیآروم و عادی
❤️......❤️

♥️♥️:♥️♥️ 💓چشمهـايت. 💓آواز مےخوانند! 💓و لب‌هـايت. 💓رجز

♥️♥️:♥️♥️ 💓چشمهـايت. 💓آواز مےخوانند! 💓و لب‌هـايت. 💓رجز

♥️♥️:♥️♥️
💓چشمهـايت...
💓آواز مےخوانند!
💓و لب‌هـايت...
💓رجز تحويلـم مےدهند !
💓تکـليف چيست ؟
💓ببوسمت يا بميـرم ؟!

مشاهده همه ی 2 نظر