(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

هرگز نه از دزدان بترسیم نه از آدمکشان! آنها

هرگز نه از دزدان بترسیم نه از آدمکشان! آنها

هرگز نه از دزدان بترسیم
نه از آدمکشان!
آنها خطرات بیرونی اند
خطرات کوچکند
از خودمان بترسیم!

دزدان واقعی، پیش داوری های ما هستند.
آدمکش های واقعی، نادرستی های ما هستند.
چه اهمیتی دارد آنچه سرهای ما را یا کیسه های پولمان را
تهدید می کند .
نیندیشیم جز در آنچه که روحمان را تهدید می کند!

ویکتور هوگو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید