امپراطور ###بلوچستان
ناراحتناراحت
امپراطور ###بلوچستان

خدایا ایمان دارم هرآنچه برايمان مقدر کرده ای

خدایا
ایمان دارم هرآنچه برايمان
مقدر کرده ای بی نظیر است
به من و عزیزانم سلامت
وخیر و برکت عطا کن

الهی
درهای ثروت بی پایانت را
بروی ما بگشای
و روزی حلال
مهربانی در قلبها
گرمی عشق در دستها
را به همه عطا فرما

خدایا
حاجات همه را
با حکمت الهی خود یکی فرما

خداوندا
امروز را یکی از بهترین روز های
زندگی من بگردان ...

الهی آمیـــن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید