سابرینای بیمعرفتم برگرد
ورزشکارورزشکار
سابرینای بیمعرفتم برگرد

در لبانِ تو شعرِ روشن صیقل می‌خورد من تو

در لبانِ تو
شعرِ روشن صیقل می‌خورد
من تو را دوست می‌دارم،
و شب از ظلمتِ خود وحشت می‌کند...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید