Sadaf خـلـــــوتـــــ دلــــ
Sadaf خـلـــــوتـــــ دلــــ

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام
گویند کبوتری وفادارتر از طوقی نیست / طوقی صفتم، جلد مرامت شده ام

نظرات برای این پست غیر فعال است