mehrsa
mehrsa

زندگی جدی نیست. شوخیم نیست. مسخره ست:/

زندگی جدی نیست. شوخیم نیست. مسخره ست:/

زندگی جدی نیست...
شوخیم نیست...
مسخره ست:/

مشاهده همه ی 34 نظر
BEHNAM .io
فارس - شيراز
44215 پست
correct
correct
BEHNAM .io :
 نوشته اصلی توسط mehrsa
 نوشته اصلی توسط BEHNAM .io
 نوشته اصلی توسط mehrsa
باید قوی باشی
باس فراموش کرد بضی چیزارو
و قوی بود.....رو حرف من حرف نزن{-w51-}
شت{-w62-}خشن و ترسناک{-w23-}
mehrsa

51 پست
nnaazziillaa
nnaazziillaa
mehrsa :
 نوشته اصلی توسط BEHNAM .io
 نوشته اصلی توسط mehrsa
 نوشته اصلی توسط BEHNAM .io
باس فراموش کرد بضی چیزارو
و قوی بود.....رو حرف من حرف نزن{-w51-}
شت{-w62-}خشن و ترسناک{-w23-}
{-w60-}
BEHNAM .io
فارس - شيراز
44215 پست
correct
correct
BEHNAM .io :
 نوشته اصلی توسط mehrsa
 نوشته اصلی توسط BEHNAM .io
 نوشته اصلی توسط mehrsa
و قوی بود.....رو حرف من حرف نزن{-w51-}
شت{-w62-}خشن و ترسناک{-w23-}
{-w60-}
چاکریم روح القدس{-121-}
mehrsa

51 پست
nnaazziillaa
nnaazziillaa
mehrsa :
 نوشته اصلی توسط BEHNAM .io
 نوشته اصلی توسط mehrsa
 نوشته اصلی توسط BEHNAM .io
شت{-w62-}خشن و ترسناک{-w23-}
{-w60-}
چاکریم روح القدس{-121-}
{-w23-}