ســــارا
ســــارا

زورم به تو نه به عکس هایت که میــرسد

زورم به تو نه به عکس هایت که میــرسد

زورم به تو نه به عکس هایت
که میــرسد لعنتی
نه اینکه بسوزانم نه ..
تکه تکه میکنم آنها را
به خاطــر ساختن پازلی
بـــرای یک عمـــر ...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید