پرند
خجالتیخجالتی
پرند

با کسی که دوستش داری شب ها مهربان حرف بزن! ما

با کسی که دوستش داری شب ها مهربان حرف بزن! ما

با کسی که دوستش داری شب ها مهربان حرف بزن! ما نمی دانیم چقدر هستیم...
ولی شب همیشه هست!
او بعدِ ما شب ها باید بخوابد...
نخواستی نمان!
ولی پیشِ چشم هایش خاطره ی خوب بگذار...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید