پرند
خجالتیخجالتی
پرند

دعواکن ، ولی با کاغذت ، اگر از کسی ناراحتی

دعواکن ، ولی با کاغذت ، اگر از کسی ناراحتی

دعواکن ، ولی با کاغذت ،
اگر از کسی ناراحتی ، یک کاغذ بردار و یک مداد ،
هرچه خواستی به او بگویی ، روی کاغذ بنویس ،
خواستی هم داد بکشی ؛
تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را ؛
آرام که شدی، برگرد و کاغذت را نگاه کن ،
آنوقت خودت قضاوت کن؛
حالا میتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کن عزیزت پاک کنی. دلی هم نشکانده ای ، وجدانت را نیازرده ای؛
خرجش همان مداد و پاک کن بود ، نه بغض و پشیمانی
گاهی میتوان از کورهء خشم پخته تر بیرون آمد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید