shabnam
ناراحتناراحت
shabnam

.تا خواستم حرفی بزنم

.

...تا خواستم حرفی بزنم

گفت:

" عشق با علاقه به وجود میاد

با محبت نیرو میگیره

با صمیمت همیشه تازه میمونه....اما اگه اخلاق دُرس نباشه

عشق پژمرده میشهکدوم گل میتونه توی شوره زار زندگی کنه؟"مادر سعی کرد ، از شکست نجاتم بده

اما من

زمانی فهمیدم

که پل های پشت سرم

خراب شده بود.

***

نویسنده:ابوالقاسم کریمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید