پرند
خجالتیخجالتی
پرند

اشتباه نکن دور و نزدیک بودن آدم ها به

اشتباه نکن دور و نزدیک بودن آدم ها به

اشتباه نکن
دور و نزدیک بودن آدم ها
به فاصله شان تا تو نیست
نزدیک ترین آدم به تو
آن کسی است که از دور ترین
فاصله همیشه هوایت را دارد

کـلـبه آرزوهــا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید