پرند
خجالتیخجالتی
پرند

پُر غرور می رفت طوری که انگار همه صف

پُر غرور می رفت طوری که انگار همه صف

پُر غرور می رفت
طوری که انگار
همه صف کشیده بودند برای داشتنش
آخرین باری که دیدمش
او از تنهایی دق کرده بود و
من از نداشتنش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید