بهنام
بهنام

هيچ وقت هيچ كس را به اندازه تو دوست

هيچ وقت هيچ كس را به اندازه تو دوست

هيچ وقت
هيچ كس را
به اندازه تو دوست نداشتم
تو تنها كسى هستى
كه تنها چيزى كه برايم گذاشت
دوست داشتن بود
در دنيايى كه
همه درد به دلت مى ريزند
تو معجزه هستى

مشاهده همه ی 2 نظر