نفس
نفس

بزرگترین ثروت زندگیم رو موقع خروج از خونه متوجه شدم

بزرگترین ثروت زندگیم رو موقع خروج از خونه متوجه شدم

بزرگترین ثروت زندگیم رو موقع خروج از خونه متوجه شدم ...

نه مساحت خونه بود، نه مدل ماشین ...

دوتا دست مادرم بود که پشت سرم رو به آسمون دعام می کرد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید