نفس
نفس

آرزویی بکن . گوش های خدا پر از

آرزویی بکن . گوش های خدا پر از

آرزویی بکن ...

گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه ...

آرزویی بکن ...

شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید