بهنام
بهنام

موجِ تو اقلیمِ مرا گرفت! تو را یافتم. آسمان

موجِ تو اقلیمِ مرا گرفت!
تو را یافتم...
آسمان ها را پی بردم
تو را یافتم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید