بهنام
بهنام

گفتی اگر دانی مرا، آیی و بستانی مرا ای

گفتی اگر دانی مرا،
آیی و بستانی مرا
ای هیچگاهِ ناکجا
گو کِی ،کجا بستانمت؟


👤هوشنگ ابتهاج

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید