دنیا
خنگخنگ
دنیا

خیال عشق تو ظرفم چنان لبالب ساخت که دامن مژه

خیال عشق تو ظرفم چنان لبالب ساخت
که دامن مژه گر بفشرم شراب چکد....

مشاهده همه ی 1 نظر


2 پست
12r
12r
: به به
{-123-}