مــــــــدیــــــــر ₡₪↯♥ کلبه دوست-ایستگاه دوستی ♥↯₪₡
خوشحالخوشحال
مــــــــدیــــــــر ₡₪↯♥ کلبه دوست-ایستگاه دوستی ♥↯₪₡

🌷چهار شنبه ۲۳ مردادماهتون زیبا🌷 🌺خداوند قادرترین

🌷چهار شنبه ۲۳ مردادماهتون زیبا🌷 🌺خداوند قادرترین

🌷چهار شنبه ۲۳ مردادماهتون زیبا🌷

🌺خداوند قادرترین
🌼کارگردانیست که با
🌸رسیدن سپیده دم میگَوید:
🌺نـــور
🌼صـــدا
🌸حـــرکـــت
🌺او زیباترین فیلم هستي
🌼را کلید می زند
🌸‌و من بهترینن ‌نقش را
🌺برای تک تک تون آرزومی کنم
🌼روزتون به خیر و نیکی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید