داداش تك
گرفتارگرفتار
داداش تك

گل‌های باغچه همه دیشب شکفته‌اند. از کوچه‌ی ما گذشته

گل‌های باغچه
همه دیشب شکفته‌اند.
از کوچه‌ی ما گذشته بودی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید