داداش تك
گرفتارگرفتار
داداش تك

آنقَدَر در بغلِ گرمِ تو ماندم که هنوز بوی آغوشِ تورا

آنقَدَر در بغلِ گرمِ تو ماندم که هنوز بوی آغوشِ تورا می‌دهد این پیرهنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید