داداش تك
گرفتارگرفتار
داداش تك

شاید نباشد این عشــق ، در قسمــت مـــن اما حتــی خیــال

شاید نباشد این عشــق ، در قسمــت مـــن اما حتــی خیــال نابــش ، امیـــد زنـدگانــــی ســت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید