به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست .
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست .

برای داشتن یک زندگی زیبا فرق نمی کند در

برای داشتن یک زندگی زیبا فرق نمی کند در

برای داشتن یک زندگی زیبا
فرق نمی کند
در چه خانه ای زندگی می کنی،
چه لباسی می پوشی
و یا حتی چند سال سن داری.
زیبایی ها در ذهن شکل می گیرند.
پس زندگی رو سخت نگیر
زندگی رو محدود نکن
در لباس و خانه و مقداری اسکناس.
زندگی انقدر ها کوچک نیست.
زندگی وسیع است
به وسعت فکر تو؛
همه چیز به تفکر تو بستگی دارد
به اینکه تو چه چیزی می‌خواهی
و در زندگی به دنبال چه می‌ گردی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید